Kasutustingimused

Veebilehel https://www.ringreisid.ee on ESTAIR OÜ (registrikood 10303109, aadress Andruse põik 2-14, 76906 Rannamõisa, Eesti, MTR reisiettevõtjate reigistri number: TRE000102) poolt kättesaadavaks tehtud reisijateveo ja reisijateteenuste internetipood (edaspidi E-pood) ja klient, kes vormistab ESTAIR OÜ hallatavas e-poes https://www.ringreisid.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

 1. Üldsätted
  1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Reisitingimutes kokkulepitust.
  2. E-poe kasutamisega ja reisiteenuse ostmisega kinnitab klient oma nõustumist e-poe kasutustingimustega ja lennufirmade, majutusasutuste, kindlustusettevõtete ning muude reisiteenuste pakkujate (edaspidi ka teenusepakkujate) reisiteenuse osutamise tingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.
  3. E-poe haldaja on õigustatud käesolevaid tingimusi ja hinnakirja igal ajahetkel muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad internetileheküljel www.ringreisid.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või avaldamise hetkel. Kui Te kinnitasite oma tellimuse enne tingimuste või muudatuste jõustumist, kehtivad Teile tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud tingimused. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
  4. Kõik hinnad internetileheküljel www.ringreisid.ee on Eurodes ning sisaldavad kõiki makse ja tasusid (v.a. juhul, kui ei ole välja toodud teisiti). Mõningad valikud toodete juures võivad hinda muuta. Sellisel juhul kuvatakse ostu kogusumma muutust maksmisele kuuluvas ostukorvi summas.
  5. Pildid toodete juures on illustratiivsed.
 2. E-poe kasutamine
  1. Kui olete välja valinud sobiva toote/teenuse, siis valige "Telli reis". Seejärel on võimalik alustada tellimist.
  2. Klient kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (reisijate arv, ees- ja perekonnanimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, postiindeks, makseviis ja -tüüp).
   Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. E-poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede ja võimalike tekkivate kahjude eest.
  3. Andmete sisestamisega e-poodi annab isik nõusoleku nii enda kui ka teiste isikute, kelle jaoks ta reisiteenuseid ostab, isikuandmete ja muude teenuse osutamiseks vajalike andmete edastamiseks teenusepakkujatele ja kolmandatele isikutele, kui see on seotud kliendi lepingu sõlmimise ja/või täitmisega.
  4. Klient kontrollib enne Reisitingimustega tutvumist ning makseviisi valikut veelkorra eelnevalt sisestatud andmete õigsust.
  5. Enne makse sooritamise tutvub Klient Reisitingimuste ja Kasutustingimustega tehes vastavasse kasti linnuke ning seejärel alles liigub edasi maksmisele, klikkides „Soovin tasuda“.
  6. Makse sooritamiseks pakub E-pood Kliendile:
   1. Paysera.com Pangalingi teenuse kaudu maksmist (Swedbank, SEB, LHV Pank),
   2. Paysera.com maksekaartide (MasterCard, Visa) maksevõimalust, või
   3. pangaülekandega, arvega tasumise valikut.
  7. Kliendi poolt p.2.6. valitud makseviisi valikule vastavalt suunatakse Klient, kas:
   1. Kliendi poolt valitud internetipanga keskkonda;
   2. avaneb kaardimakse makse aken, või;
   3. kuvatakse kliendile pangaülekande vormistamise aluseks olev arve (mida on võimalik välja printida või/ja e-postiga edasi saata).
  8. Makse aluseks olev tellimuse kinnitus saadetakse Kliendile elektronpostiga.
  9. Tellimust hakkame menetlema järgmisel tööpäeval pärast arve laekumist.
   Kliendi tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Klilent ei ole arvel näidatud summat tasunud 7 päeva jooksul alates arve väljastamisest.
  10. Juhul, kui maksetüübiks valiti tagastamatu ettemakse, siis saadab E-pood Kliendile järgnevate osamaksete arved vastavalt toote tingimustes näidatud ajagraafikule ja tingimustele.
  11. Juhul, kui Klient otsustab mitte tasuda p.2.10. väljastatud osamaksete arveid, loetakse Kliendi tellimus tühistatuks ning Kliendile rakendatakse Reisitingimustes p.3. loetletud sanktsioone.
  12. E-poe haldajal on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud e-poe tingimusi, teatavaks tehtud juhiseid või/ja korraldusi (sh näiteks, kui kliendi poolt või kliendi nimel tasutud tellimuse eest ei ole raha laekunud ESTAIR OÜ arvele ettemääratud tähtaegadeks).
  13. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi ning ostjaga võetakse ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.
  14. E-pood ei ole kohustatud väljastama Kliendile kinnitusi, vautshereid või muid dokumente enne, kui broneeritud reisiteenuse eest on laekunud kogu hind. Samas jääb klient vastutavaks broneeritud reisiteenuse hinna tasumise eest ka juhul, kui talle on tellimuskinnitus väljastatud enne reisiteenuse kogu hinna tasumist.
  15. Tellimuskinnitused, vautsherid, piletid jne. toimetatakse Kliendini elektroonilisel viisil (kliendil lasub kohustus nõutud dokumendid üle kontrollida, et vastaks soovitud tingimustele, välja printida ning reisile kaasa võtta, reisi lõpuni alles hoida ja vajadusel esitada).
  16. Juhul, kui teenuse tellimist kinnitavad dokumendid ei ole laekunud kliendi e-posti aadressile 1 tööpäeva jooksul pärast reisiteenuste eest tasumist, peab Klient sellest koheselt E-poe haldajat informeerima. Samuti on Klient kohustatud teatama E-poe haldajale, kui ilmnevad muud e-poe kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.
  17. Juhul, kui p.2.16. osutub võimatuks, toimetatakse vajalikud dokumendid Kliendile kokkulepitud viisil.
  18. Tellimuskinnituse ning muude dokumentide kättesaamisel peab Klient viivitamatult kontrollima reisiteenust kasutavate klientide ees- ja perekonnanimesid, reisikava, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sooritatud reisiteenuste broneeringule ja sisestatud andmetele. Tähtis on kontrollida, et broneeringus ja tellimuskinnitusel toodud reisijate nimed ühtiks klientide reisidokumendis toodud nimedega. E-pood kõrvaldab dokumentide väljastamisel e-poe või teenusepakkuja poolt põhjustatud tehnilised puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine võib kliendile kaasa tuua lisakohustusi.
  19. Klient on E-poe kasutamisel kohustatud mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama E-poodi või selle sisu.
 3. E-poes kuvatud informatsioon
  1. E-poes kuvatud reisimist puudutav üldine informatsioon passide, viisade, vaktsineerimisnõuete jms. kohta täidab eelkõige üldist teavitamisvajadust ning võib mis tahes ajahetkel e-poest sõltumata muutuda. Klient kohustub iseseisvalt kontrollima sellise informatsiooni ajakohasust, pöördudes selleks Välisministeeriumi, saatkonna, turismiinfopunkti või muude asutuste poole ning kandes kehtestatud nõuetest arusaamise ja nende järgimise riisikot. Eesti Vabariigi kodanikud saavad lähemat informatsiooni Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee. Vaktsineerimis- ja tervisekaitsenõuetega, samuti nakkushaiguste riskipiirkondadega saab tutvuda kodulehel http://www.tervisekaitse.ee. Muude riikide kodanikele võivad kehtida erinevad nõuded, mille kindlaks tegemiseks peab iga riigi kodanik pöörduma oma riigi vastavate ametkondade poole.
  2. E-poe haldaja eeldab, et Kliendil või reisiteenust kasutaval isikul, sh ka lastel on nõuetekohased reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriiki kui ka kõikidesse transiitriikidesse sisenemiseks. Arvestada tuleb asjaoluga, et iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on olemas kõik nõuetekohased reisidokumendid.
 4. Lepingust taganemise õigus
  1. Nii sidevahendi (e-post, telefon, e-pood) abil sõlmitud Reisilepingutele, kuid ka büroos kohapeal sõlmitud Reisilepingutele, ei kohaldata võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda Reisilepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus). Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.
  2. Kliendipoolse lepingust taganemise üksikasjalikumad tingimused on lahti kirjutatud Reisitingimused p.3 „Reisija õigus reis annulleerida”.
  3. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti E-poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil tugi@ringreisid.ee või helistada numbril 552 4455. Tellimuse taganemise teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
  4. Juhul, kui Kliendil tekib, lepingust taganemisel, Reisitingimuste p.3 loetletud tingimustel, õigus raha tagasisaamiseks, siis hljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest, kannab E-poe haldaja Kliendile tagasi summa, mis on vastavuses p.4.2. viidatud tingimustega. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine E-poe haldajale.
 5. Isikuandmete kogumine ja nende kasutamine
  1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku E-poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks. Soovikorral on eelnevalt võimalik tutvuda Privaatsustingimuste ja Küpsiste (cookies) kasutamise tingimustega.
  2. Isikuandmete kogumine võib toimuda Kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:
   1. kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel E-poe internetilehel;
   2. E-poe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
   3. ostu või tellimuse sooritamisel E-poes (E-pood võib paluda teatud veebilehe aladel esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).
  3. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud ja osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja teenuse pakkumiseks Kliendile.
  4. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
  5. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad Kliendi tellimuse andmed  (kontakti ees-ja perekonnanimi, soetatud toodete/teenuste kasutajate ees- ja perekonnanimed, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, RINGREISID.ee E-poe Kasutustingimustega nõustumine, turundusteadete ning müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil (juhul, kui selleks on antud klendipoolne konkreetne luba), vabatekstina sisestatud märkused).
  6. Isikuandmeid, mis on vajalikud toote/teenuse vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
  7. E-poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  8. E-poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
  9. Klient annab E-poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
  10. Klient annab E-poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas ruudus.
  11. Kõik E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 6. Turvalisuse sätted
  1. E-pood kasutab oma külastajate parema teenindamise huvides küpsiseid (cookies). Loe lähemalt Küpsiste kasutamistingimustest ESTAIR OÜ veebilehtedel ja e-turunduskanalis.
  2. E-pood kasutab küpsiseid müügikeskkonna kliendikeskseks muutmise ning veebilehel pakutavate teenuste kohandamiseks kasutajate huvidele ja vajadustele vastavaks. Samas võib E-poe haldaja kasutada küpsiseid ka selleks, et koguda anonüümset koondstatistikat, võimaldamaks paremini mõista veebilehe kasutamist ning aidates seeläbi parandada veebilehe struktuuri ning sisu. E-poe haldajal ei ole võimalik sellise teabe põhjal tuvastada kasutaja isikut.
  3. Küpsised on erineva elueaga. Pikima elueaga küpiste vanus võib küündida 5 aastani arvates veebilehe viimasest külastusest. Kasutajal on võimalik igal ajal kustutada kõik küpsised oma internetilehitsejast.
  4. Valides internetilehitsejate (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) seaded, saavad kasutajad valida küpsiste täieliku või osalise ärakeelamise. Seadete menüü asukoht sõltub vastavast internetilehitsejast. Seadete menüü asukoha saate tuvastada ka „Help“ funktsiooni abil.
 7. Kasutustingimused
  1. Käesolevate Kasutustingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
  2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus E-poe kasutustingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud käesolevate Kasutustingimustega, neist aru saanud ja nõustub käesolevate  Kasutustingimustega.
 8. Pretensioonide käsitlemise kord
  1. Pretensioonide võimalikud alused ning käsitlemise kord on loetletud RINGREISID.ee Reisitingimustes p.9.2 ja p.9.3.
  2. E-poe haldajal ei ole kahjuks võimalik käsitleda pretensioone, mis puudutavad kolmandate osapoolte poolt osutatavat teenindust (näiteks teenindust lennujaamades, lennuki pardal, pagasikäitlust, teenindust hotellis, turvaettevõtte või riigivõimu esindajate tegevust jne.), kuid teeme endast kõik oleneva, et Klienti võimaliikult palju pretensiooni lahendamisel aidata.
 9. Muud tingimused
  1. Käesolevate Kasutustingimuste p.5 ja p.6 kehtivad lisaks ESTAIR OÜ üldised Privaatsustingimused ning Küpsiste (cookies) kasutamise tingimused.
  2. Käesolevates tingimustes ning RINGREISID.ee Reisitingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  3. Kliendi ja E-poe haldaja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused tarbijakaebuste komisjonis (www.komisjon.ee), või Kliendil on õigus pöörduda Harju Maakohtusse. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on tarbijakaebuste komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Ringreisid.ee kontaktandmed e-poe kasutamisega seotud küsimustes:
ESTAIR OÜ, Tulika 4, 10613 Tallinn, tugi@ringreisid.ee, tel +372 6610 114